Podstawą do złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki jest art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Stanowi on, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane, jest wpisane błędnie albo jest obciążone nieistniejącymi zabezpieczeniami lub ograniczeniami, może żądać usunięcia niezgodności.

Działania takie mogą zostać podjęte w związku z ogłoszoną przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku SA. Z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania kwot orzeczonych wyrokiem sądu, który unieważnia umowę, należy rozważyć inne możliwości zakończenia sporu z bankiem.

Należy również pamiętać, że w przypadku ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank SA sprawa o zapłatę zostanie zawieszona do czasu kontynuowania postępowania przez syndyka.