Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w czwartek (15 czerwca 2023 r.) w sprawie zapytania Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (C-520/21) , czy strona umowy kredytu frankowego uznanej za nieważną na podstawie klauzuli abuzywnej, może otrzymać rekompensatę za dodatkowe środki ponad te wpłacone przy wykonywaniu umowy. Chodzi o rekompensatę dla banku za udostępnienie środków z kredytu oraz rekompensatę dla kredytobiorcy za korzystanie przez bank ze środków wypłacanych w formie rat kredytu. Z zagadnieniem tym wiąże się również kwestia przedawnienia roszczeń banku.

W przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego bank nie może żądać opłaty za korzystanie z kapitału. Przedsiębiorca nie może bowiem skorzystać z klauzuli niedozwolonej. Jednocześnie, zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przepisy unijne nie zabraniają konsumentom żądania wynagrodzenia za korzystanie ze środków otrzymanych od banków, tj. rat.

Decyzja TSUE wpisuje się w linię opinii rzecznika generalnego Anthony’ego Michaela Collinsa, wyrażoną w lutym tego roku. Wskazał on, że bank może żądać od konsumenta nie więcej niż zwrotu kwoty głównej przelanego kredytu oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. W tym kontekście podkreślił, że nieważność umowy kredytu hipotecznego wynikała z zawarcia przez bank w umowie klauzuli niedozwolonej. Bank nie może czerpać korzyści ekonomicznych z sytuacji spowodowanej jego własnym bezprawnym zachowaniem. Co więcej, stosowanie przez banki klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych zawieranych z konsumentami nie będzie zniechęcało innych banków, jeśli pomimo nieważności umowy będą one mogły domagać się od konsumenta rekompensaty rynkowej za korzystanie z pożyczonego kapitału.