10 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał korzystny dla naszego Klienta wyrok. Sprawa dotyczyła naruszeń w umowie o kredyt gotówkowy, które to naruszenia miały skutkować zastosowaniem sankcji kredytu darmowego. W przedmiotowej sprawie Sąd w całości podzielił naszą argumentację w zakresie wystąpienia naruszeń skutkujących sankcją kredytu darmowego i w całości uwzględnił powództwo, tym samym zasądzając na rzecz naszego Klienta środki niesłusznie zainkasowane przez bank oraz zwrot kosztów procesu. 

Jaką rolę odegrała w tym procesie nasza Kancelaria? 

Klient zwrócił się do nas z prośbą o przeprowadzenie analizy Umowy o kredyt gotówkowy, którą zawarł z jednym z działających na lokalnym rynku banków. Podejrzewał, że umowa może zawierać błędy lub niedozwolone klauzule umowne. Na prośbę Klienta poddaliśmy treść umowy drobiazgowej analizie, która wykazała, że przedmiotowa umowa rzeczywiście zawiera szereg naruszeń stanowiących podstawę do zastosowania sankcji kredytu darmowego, a mianowicie:

 

 • W umowie została wskazana błędna kwota całkowitego kredytu. W przedmiotowej sprawie kwota udzielonego kredytu nie została w całości pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy. Jest to obejście przepisów prawa przez bank, z uwagi na fakt, iż kwotę kredytowanych kosztów – prowizji – Bank zawarł w całkowitej kwocie pożyczki.
 • Treść Umowy określa nieprawidłową rzeczywistą roczną stopę oprocentowania i nieprawidłową całkowitą kwotę do zapłaty. Ujęcie zatem przez Bank w sumie wypłaconej kredytobiorcy prowizji, a więc kosztu należącego do całkowitych kosztów kredytu, sztucznie obniża rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO), w konsekwencji czego wszystkie koszty kredytu naliczane są od wyższej kwoty, a zatem stanowią procentowo mniejszą część kredytu, co powoduje wskazanie w umowie błędnej RRSO.
 • Na gruncie przedmiotowej sprawy nie budzi wątpliwości, że Bank pobierał odsetki od zawyżonej kwoty, również od części kredytu, która faktycznie nie została udostępniona kredytobiorcy (prowizji, która została wliczona w całkowitą kwotę pożyczki), co w świetle obowiązującego prawa krajowego jak i unijnego jest niedopuszczalne. 
 • Konsument nie został poinformowany o kolejności zaliczania rat kredytu na poczet należności kredytodawcy z tytułu kapitału, odsetek i innych kosztów kredytu.
 • W Umowie nie zostały określone w sposób wyczerpujący warunki dotyczące zmian opłat/kosztów kredytowych.

Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego 

Stwierdziwszy zaistnienie podstaw do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, Kancelaria w imieniu Klienta złożyła stosowne oświadczenie do Banku. W tym miejscu warto przypomnieć o wymogach towarzyszących złożeniu oświadczenia, a mianowicie:

 • oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej – możesz to zrobić osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
 • oświadczenie wymaga uzasadnienia,
 • w oświadczeniu należy wskazać: 
  • miejsce i datę sporządzenia,
  • dane osobowe kredytobiorcy,
  • dane umowy kredytowej,
  • słowne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji,
  • podstawę prawną (art. 45. Ustawy o kredycie konsumenckim).

W sytuacji, w której decydujemy się na osobiste złożenie oświadczenia w banku, warto sporządzić dwa egzemplarze. Jeden złożyć w banku, na drugim poprosić o potwierdzenie odbioru/wpływu dokumentu do banku wraz z datą i podpisem osoby, która dokument przyjęła. 

Co ważne, samo złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego nie jest jednoznaczne z tym, że otrzymamy od banku zwrot należnych nam kosztów. Musimy liczyć się z tym, że bank wyrazi odmowę lub zignoruje nasze roszczenia. I tak właśnie było w tym przypadku. Bank nie zwrócił należnych naszemu Klientowi środków we wskazanym w oświadczeniu terminie.

I co dalej? 

Po bezskutecznym upływie terminu do zapłaty kwoty wskazanej w oświadczeniu, Kancelaria złożyła pozew do sądu. W pozwie przedstawiliśmy naruszenia, jakich bank dopuścił się w umowie, na tej podstawie wnioskując o przyznanie Klientowi sankcji kredytu darmowego i zwrotu niesłusznie poniesionych kosztów. Jak już wiesz ze wstępu do tego artykułu, Sąd w całości przyjął naszą argumentację. Powyższy wyrok dowodzi, że przy odpowiednim wsparciu konsumenci nie pozostają bezbronni wobec nadużywających swojej pozycji instytucji finansowych.