Polityka prywatności i plików cookies

Warunki

Polityka prywatności i plików cookies
Ochrona sfery prywatności naszych Klientów, w szczególności ochrony danych osobowych, jest aspektem, który traktujemy priorytetowo. Szanujemy prawo do prywatności i stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane nam przez Państwa dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
Poniżej opisane zostały zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej Kancelarii.
Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.kancelaria-mks.pl jest Kancelaria Radców Prawnych Kosowicz i Piechota-Młot sc, adres: ul. Niemczańska 39/6, 50-561 Wrocław, NIP: 8992940011, REGON: 523197532.
2. Mają Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: biuro@kancelaria-kpmp.pl.
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza dane z plików cookies. Jeżeli informacje te, w zestawieniu z innymi danymi, będą stanowiły informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, należy wówczas uznać, że Administrator przetwarza dane osobowe takiej osoby fizycznej.
2. Niezależnie od danych wskazanych w ust. 1 powyżej, Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, w szczególności: imię, adres e-mail lub inne dane kontaktowe.
3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne do skorzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu.
4. Dane osobowe przekazane Administratorowi są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
a. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, w tym w celu zamówienia usług, udostępnienia Państwu konkretnych informacji lub usług, a także do utrzymywania kontaktu z Państwem,
b. w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jeśli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy prawa obligują do retencji danych.
7. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
8. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych innym podmiotom w celach związanych z obsługą strony www.
9. Serwis kancelaria-mks.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecane jest, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu kancelaria-mks.pl.
Uprawnienia osób, których dotyczą dane osobowe
1. Mają Państwo prawo żądać od Administratora:
a. dostępu do dotyczących go danych osobowych,
b. sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
c. usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
d. przenoszenia danych.
2. Mają Państwo prawo do:
a. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej,
b. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
c. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Profilowanie
Administrator nie dokonuje profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dokonywanego na podstawie danych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu).